Ամփոփագիր Հայ դատի գրասենյակների և հանձնախմբերի կողմից կատարված հիմնական աշխատանքների. hունվար, 2021 թ.

ՀՅԴ Բյուրոյի Հայ դատի Կենտրոնական գրասենյակը պարբերաբար հրապարակում է Հայ դատի հանձնախմբերի ու գրասենյակների գործունեության ամփոփագրեր, որոնք լրատվամիջոցներին, հասարակական լայն շրջանակներին, մասնագիտական ու քաղաքական հանրույթներին հնարավորություն են տալիս կենտրոնացված և հավաստի տեղեկատվություն ստանալ ՀՅԴ Հայ դատի համաշխարհային ցանցի գործունեության վերաբերյալ, իրազեկ լինել սփյուռքի քաղաքական գործունեության ընթացիկ արդյունքներին  և առաջադրված խնդիրներին։ Continue reading “Ամփոփագիր Հայ դատի գրասենյակների և հանձնախմբերի կողմից կատարված հիմնական աշխատանքների. hունվար, 2021 թ.”

Յունական լրատուադաշտի լայն արձագանգը՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւի ըն­դուն­ման գծով Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն հետ հար­ցազ­րոյց­ներ

Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Տան կող­մէ ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւի ըն­դուն­ման լու­րը, անց­նող մի քա­նի օ­րո­ւան ըն­թաց­քին, գլխա­ւոր նիւթ դար­ձաւ յու­նա­կան լրա­տո­ւա­դաշ­տին մօտ, ո­ղո­ղե­լով թեր­թե­րուն է­ջե­րը եւ հեռա­տե­սի­լի ու ձայ­նաս­փիւ­ռի լրա­տո­ւա­կան կա­յան­նե­րը։ Ար­ձա­նագ­րո­ւած այս ե­ղե­լու­թեան մեծ գո­հու­նա­կու­թեամբ անդ­րա­դար­ձան լրագ­րող­նե­րը եւ հա­ղոր­դա­վար­նե­րը, ո­րոնք միա­ժա­մա­նակ տեղ տո­ւին ­Թուր­քիոյ կող­մէ հա­կազ­դե­ցու­թիւն­նե­րուն եւ Ա­մե­րի­կա-­Թուր­քիա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն շուրջ հե­տա­գայ են­թադ­րու­թիւն­նե­րու։

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն հետ կապ հաս­տա­տե­լով, տար­բեր լրա­տո­ւա­մի­ջոց­ներ Ա­թէն­քէն, ­Թե­սա­ղո­նի­կէէն, Ա­լեք­սանտ­րու­պո­լի­սէն, ­Քո­զա­նիէն, Իոան­նի­նա­յէն եւ այ­լուր, տե­ղե­կու­թիւն­ներ ստա­ցան եւ հար­ցազ­րոյց­ներ կա­տա­րե­ցին ու սփռե­ցին, լայ­նօ­րէն լու­սա­բա­նե­լով ­Յու­նաս­տա­նի հան­րու­թիւ­նը։
Continue reading “Յունական լրատուադաշտի լայն արձագանգը՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւի ըն­դուն­ման գծով Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն հետ հար­ցազ­րոյց­ներ”

Յունաստան – Հայոց ցեղասպանութեան մասին վաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութիւն Գալամաթայի մէջ

Յու­նաս­տա­նի «Ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան շար­ժա­պատ­կե­րի կեդ­րո­նը» ծրա­գիր ու­նե­նա­լով յար­գել ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կը, կը կազ­մա­կեր­պէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նո­ւի­րո­ւած վա­ւե­րագ­րա­կան ֆիլ­մե­րու եր­կօ­րեայ ցու­ցադ­րու­թիւն։
Continue reading “Յունաստան – Հայոց ցեղասպանութեան մասին վաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութիւն Գալամաթայի մէջ”

Յունաստան – Ցեղասպանութիւններու կանխարգիլման ուղղուած սեմինարի մասնակցութիւն՝ Փենտէլիի մէջ

Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թին յատ­կա­ցուած յա­տուկ բա­ժի­նով մը, ան­ցեալ ­Կի­րա­կի 13 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, սե­մի­նար մը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն ­Փեն­տէ­լիի մէջ, ­Յու­նաս­տա­նի ե­կե­ղեց­ւոյ (Interorthodox Center) եւ ֆրան­սա­կան «Yahad-In Unum»ի կրթա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան կող­մէ։

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի կող­մէ ընկ. Հ­ռիփ­սի­մէ ­Յա­րու­թիւ­նեան եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ան­դամ ընկ. ­Նա­նօր Էր­ջէ­նեան ներ­կայ գտնո­ւե­ցան սե­մի­նա­րին, որ անգ­լե­րէն լե­զո­ւով կա­յա­ցաւ, ­Յու­նաս­տա­նի տար­բեր շրջան­նե­րէ ժա­մա­նած դաս­տիա­րակ­նե­րու եւ օ­տար ու­սու­ցիչ-փրո­ֆէ­սէօր­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ։
Continue reading “Յունաստան – Ցեղասպանութիւններու կանխարգիլման ուղղուած սեմինարի մասնակցութիւն՝ Փենտէլիի մէջ”

Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, յոյն քա­ղա­քա­կան եւ ա­կա­դե­մա­կան դէմ­քե­րէ բաղ­կա­ցած հնգան­դամ պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ Ար­ցա­խի հա­մա­ժո­ղո­վին

Ուր­բաթ՝ 11 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ին, Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մշա­կոյ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան պա­լա­տի դահ­լի­ճին մէջ սկսաւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Հայ ­դա­տի կեդ­րո­նա­կան խոր­հուր­դի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­մով ի­րա­գոր­ծո­ւող՝ «­Հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն յա­նուն ար­դա­րու­թեան եւ խա­ղա­ղու­թեան» խո­րագ­րով Ար­ցա­խի բա­րե­կամ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վը:

­Յատ­կա­պէս ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու եւ ի­րենց գործ­նա­կան ա­ջակ­ցու­թիւ­նը Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին ցոյց տա­լու հա­մար, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, յոյն քա­ղա­քա­կան եւ ա­կա­դե­մա­կան դէմ­քե­րէ բաղ­կա­ցած հնգան­դամ պատուի­րա­կու­թիւն մը Ար­ցախ կ­’այ­ցե­լէ։
Continue reading “Յու­նաս­տա­նի Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, յոյն քա­ղա­քա­կան եւ ա­կա­դե­մա­կան դէմ­քե­րէ բաղ­կա­ցած հնգան­դամ պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ Ար­ցա­խի հա­մա­ժո­ղո­վին”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբը կը դատապարտէ Թուրքիոյ ներխուժումը Սուրիա

Յունաստանի Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբը, հելլէն լրատուադաշտի համացանցային եւ հեռուստատեսութեան ներկայացուցիչներուն մամլոյ հաղորդագրութիւն մը յղեց, դատապարտելով Թուրքիոյ կողմէ հիւսիսային Սուրիա ներխուժումը, ուշադրութիւն հրաւիրելով մանաւանդ՝ շրջանի քրիստոնեայ ժողովուրդներու եւ յատկապէս հայութեան դէմ իրագործուած անարգ յարձակումներուն վրայ։
Continue reading “ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբը պատուեց Փոքր Ասիոյ աղէտի յոյներու Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը

Ա­տի­կէի մարզ­պե­տու­թեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Գաղ­թա­կա­նա­կան միու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 15 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թէն­քի մէջ, ուր հրա­ւի­րո­ւած էր մաս­նակ­ցե­լու Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը։
Continue reading “Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբը պատուեց Փոքր Ասիոյ աղէտի յոյներու Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը”

Հայ եւ յոյն ժողովուրդի վերապրումի ու պայքարի ոգիին նուիրուած ձեռնարկ Սիրոսի մէջ

Ա­ղէ­տի նոյն ճա­նա­պար­հէն քա­լած ­Փոքր Ա­սիոյ հա­յե­րու եւ յոյ­նե­րու ող­բեր­գու­թեան անդ­րա­դար­ձող, բայց նաեւ վե­րապ­րած­նե­րու հո­գե­կան ուժն ու վե­րապ­րու­մի կա­րո­ղու­թիւ­նը շեշ­տող ձեռ­նարկ մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Քիք­լա­տես կղզե­խում­բի ­Սի­րո­սի մայ­րա­քա­ղաք Էր­մու­փո­լի­սի մէջ, ­Շա­բաթ՝ 14 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, շքեղ «Ա­փո­լոն» թատ­րո­նի դահ­լի­ճէն ներս։ ­Ձեռ­նար­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Սի­րո­սի ­Փոքր Ա­սիա­ցի­նե­րու միու­թեան, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի եւ ­Պոն­տոս­ցի­նե­րու «Էֆք­սի­նոս ­Փոն­տոս» միու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։
Continue reading “Հայ եւ յոյն ժողովուրդի վերապրումի ու պայքարի ոգիին նուիրուած ձեռնարկ Սիրոսի մէջ”

Հայ Դատի Յանձնախումբը հանդիպեցաւ Նիքիթաս Քաքլամանիսին հետ

Հելլէն խորհրդարանի Ա. փոխ նախագահ Նիքիթաս Քաքլամանիսին հետ հանդիպում մը ունեցան խորհրդարանի իր գրասենեակէն ներս, Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի անդամներ ընկ. Հռիփսիմէ Յարութիւնեան եւ Խաչիկ Ապարեան, Հինգշաբթի 1 Օգոստոս 2019ի առաւօտեան։

Continue reading “Հայ Դատի Յանձնախումբը հանդիպեցաւ Նիքիթաս Քաքլամանիսին հետ”

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի Հանդիպումը Թոտորիս Ռուսոփուլոսին հետ

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբը երկրի խորհրդարանական ընտրութիւններու նախօրեակին, յոյն քաղաքական անձնաւորութիւններու հետ իր հանդիպումներու շարքը կը շարունակէ, տեսակցութիւններ ունենալով Յունաստանի քաղաքական կեանքի մեծագոյն կուսակցութեանց ներկայացուցիչներու հետ։
Ընդհանուրին մէջ, ինչպէս ծանօթ է, ընդառաջուած են այն թեկնածուներուն դիմումները, որոնք հանդիպում խնդրած են մեր հետ։
Անցեալ շաբաթ, Յանձնախումբի նստավայրէն ներս, Հայ Դատի Յանձնախումբի պատուիրակութիւն մը, ընդունեց Յունաստանի նախկին պետական նախարար եւ խորհրդարանական ընտրութեանց թեկնածու Թոտորիս Ռուսոփուլոսին, ընդառաջելով իր դիմումին։
Պրն. Ռուսոփուլոս, անցեալին ունեցած նախարարական իր փորձառութեան հետեւանքով, մօտէն ծանօթ էր յունահայ համայնքի գործունէութեան։ Շուրջ մէկ ժամ տեւած հանդիպման ընթացքին պրն. Ռուսոփուլոսին ներկայացուեցան ազգային ու միութենական մեր կառոյցներու գործունէութեան ու կազմակերպուածութեան հարցեր եւ ընդհանրապէս քննարկուեցան հայութեան պահանջքներուն ու դիրքորոշումներուն կապուած նիւթեր, Հայաստանի, Արցախի ու ընդհանրապէս հայութեան դիմագրաւած հարցերու լայն շրջագիծը։
Կառուցողական հանդիպումը արդիւնաբեր էր եւ պրն. Ռուսոփուլոս իր ջերմ զգացումները եւ պատրաստակամ կեցուածքը փոխանցեց յունահայութեան եւ հայ ժողովուրդի աշխատանքներուն կապակցութեամբ։