Արցախի արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեանի հանդիպումները Յունաստանի պետական-քաղաքական շրջանակներու հետ

Ձախէն՝ Խաչիկ Խաչատուրեան, Ֆադէյ Չարչօղլեան, Կարէն Միրզոյեան, Փանաեոթիս Զղուրիտիս, Սերգօ Գույումճեան

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբին կողմէ «Մեր հերոսական Արցախը» նիւթով եռօրեայ ելոյթներուն առընթեր, նախապէս առնուած ժամադրութեամբ, Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեան հանդիպումներու շարք մը ունեցաւ Հելլէն Խորհրդարանէն ներս, Յունաստանի պետական-քաղաքական-կուսակցական ներկայացուցիչներու հետ։ Նախարարին կ’ընկերակցէին Յունաստանի մօտ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեանը եւ Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբի ընկերներ։

Հանդիպումները առանձին կայացան Հելլէն Խորհրդարանին մէջ, իւրաքանչիւր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներուն հետ։

– Կառավարական համադաշնութեան մաս կազմող ԱՆ.ԷԼ. («Անկախ Յոյներ») կուսակցութեան փոխ նախագահ եւ Կեդրոնական Խորհուրդի նախագահ պրն. Փանաեոթիս Զղուրիտիսի հետ։

– Համայնավար կուսակցութեան երեսփոխան, նախկին եւրոերեսփոխան տիկին Լիանա Քանելիի հետ։

– ՓԱՍՕՔ ընկերվարական կուսակցութեան երեսփոխան, նախկին եւրոերեսփոխան տիկին Սիլվանա Ռափթիի եւ ՏԻ.ՄԱՐ (Դեմոկրատական համախմբում) կուսակցութեան աշխատանքի-ընկերային ապահովագրական եւ առողջապահական հարցերու պատասխանատու տիկին Էվի Խրիսթոֆիլոփուլուի հետ։

– Նոր Հանրապետութիւն կուսակցութեան երեսփոխան, արտաքին հարցերու պատասխանատու պրն. Եորղոս Քումուցաքոսի հետ։

Հանդիպումներուն ժամանակ պրն. նախարարը իր զրուցակիցներուն ուշադրութեան յանձնեց Լեռնային Ղարաբաղի բնակչութեան նկատմամբ Ատրպէյճանի կողմէ հետեւողականօրէն իրականացուող զինեալ ծանր ուժերով յարձակումները, անընդհատ հնչող ուժի կիրառման սպառնալիքները եւ հրադադարի յաճախակի խախտումները, ինչպէս նաեւ ռազմական այս յարձակողապաշտութեան դէմ՝ սեփական ժողովուրդի անվտանգութիւնը պաշտպանելու պարտականութիւնը։

Դիտել տրուեցաւ նաեւ միջազգային հանրութեան պատասխանատուութիւնը տարածաշրջանէն ներս խաղաղութիւնը ապահովելու գործին կապակցութեամբ։

Զարկ տրուեցաւ Արցախի զարգացման եւ միջազգային ներկայացուածութեան գործին մէջ հետագայ կարելիութիւններուն, տնտեսական եւ ժողովրդավարական յառաջխաղացքին եւ ժողովուրդի ընկերային իրավիճակին կապուած հարցերու ներկայացման։

Լուսանկար – Ձախէն՝ Խաչիկ Խաչատուրեան, Ֆադէյ Չարչօղլեան, Կարէն Միրզոյեան, Փանաեոթիս Զղուրիտիս, Սերգօ Գույումճեան

Ա­թէն­քի մէջ հրա­պա­րա­կա­յին զրոյց Ար­ցա­խի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Կա­րէն ­Միր­զո­յեա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ

(ԱԶԱՏ ՕՐ) Պե­ղո­պո­նէ­զի հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ եւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ե­րէկ ­Չո­րեք­շաբ­թի 15 ­Մարտ 2017ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, Ա­թէն­քի ­Փան­տիօ հա­մալ­սա­րա­նի Փ­լա­քա­յի մէջ տե­ղա­կա­յո­ւած ­Մի­ջազ­գա­յին ­Յա­րա­բե­րու­թեանց Ինս­թի­թու­թի սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ հրա­պա­րա­կա­յին զրոյց, նո­ւի­րո­ւած Ար­ցա­խեան շարժ­ման, պատ­մա­կան փաս­տե­րուն, ընդ­հա­նուր ար­ժե­ւոր­ման եւ ա­պա­գա­յի հե­ռան­կար­նե­րու քննարկ­ման։ ­Ձեռ­նար­կի գլխա­ւոր բա­նա­խօսն էր Ար­ցա­խէն յատ­կա­պէս հրա­ւի­րո­ւած ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար պրն. ­Կա­րէն ­Միր­զո­յեա­նը։ ­Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Յու­նա­հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեա­նը, յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց պե­տե­րը, հո­գե­ւոր հայ­րեր, ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ՀՀ դես­պան պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նը, հել­լէն խորհր­դա­րա­նի ան­կախ ե­րես­փո­խան ­Խա­րիս ­Թէո­խա­րիս, ­Յու­նաս­տա­նի ­Պոն­տոս­ցի­նե­րու միու­թեան ան­դամ Եա­նիս ­Խա­ծիէ­լէֆ­թէ­րիու, Հ.Յ.Դ. ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի, ­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան եւ ազ­գա­յին-միու­թե­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ, ու­սա­նող­ներ ու լրագ­րող­ներ։
Ող­ջոյ­նի խօս­քով հան­դէս ե­կաւ ­Պե­ղո­պո­նէ­զի հա­մալ­սա­րա­նի դո­ցենտ, քա­ղա­քա­գի­տու­թեան ամ­պիո­նի եւ մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու դա­սա­խօս պրն. ­Սո­թի­րիս ­Ռու­սոս, որ իր ու­րա­խու­թիւ­նը յատ­նեց տրո­ւած ա­ռի­թին հա­մար, նշե­լով թէ յա­ճախ ա­ռի­թը չենք ու­նե­նար ­Կով­կա­սի նիւ­թե­րու մա­սին լայն զե­կու­ցում­ներ լսե­լու։ Ան նշեց թէ հա­մալ­սա­րա­նը իր գոր­ծու­նէու­թեան ծի­րէն ներս կա­րե­ւոր տեղ կու­տայ միշտ՝ մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քի կա­պակ­ցո­ւած հար­ցե­րու քննարկ­ման ու շեշ­տեց, թէ յար­գան­քի ար­ժա­նի են ազ­գե­րը, որ պայ­քար կը տա­նին ի­րենց ի­րա­ւուն­քին տէր կանգ­նե­լու հա­մար։
­Յա­ջոր­դա­բար ներ­կա­յա­ցուց օ­րո­ւան դա­սա­խօս, Ար­ցա­խի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար պրն. ­Կա­րէն ­Միր­զո­յեա­նը, ինչ­պէս եւ հա­յե­րէ­նէ-յու­նա­րէն եւ յու­նա­րէ­նէ-հա­յե­րէն ամ­բողջ զրոյ­ցի թարգ­մա­նու­թիւ­նը ստանձ­նած ընկ. Ա­րաք­սի Ա­բէ­լեան-­Գո­լա­նեա­նը։
«­Կով­կա­սի կա­յու­նու­թիւ­նը եւ անվ­տան­գու­թիւ­նը ու ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ներ­կայ եւ ա­պա­գա­յի հե­ռան­կար­նե­րը» նիւ­թով իր դա­սա­խօ­սու­թիւ­նը սկսաւ պրն. նա­խա­րա­րը, անդ­րա­դառ­նա­լով Ար­ցա­խի ճա­կա­տա­գի­րը ճշդած ան­ցեալ դա­րա­վեր­ջի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րուն, պատ­մա­կան տո­ւեալ­նե­րուն, ա­պա խօ­սե­լով ­Ղա­րա­բա­ղեան հա­կա­մար­տու­թեան յա­ջոր­դած շրջա­նին, ա­րիւ­նա­լի կռիւ­նե­րուն, հան­րա­քո­ւէ­նե­րու կա­յաց­ման՝ հաս­նե­լով մին­չեւ ներ­կայ ի­րա­վի­ճակ, նշե­լով թէ Ար­ցա­խին վե­րա­պա­հո­ւած դե­րը ոչ միայն ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան էր, այ­լեւ կա­պակ­ցո­ւած՝ հո­գե­ւոր եւ մշա­կու­թա­յին բազ­մա­զա­նու­թիւ­նը պահ­պա­նե­լու բա­ցա­ռիկ հնա­րա­ւո­րու­թեան:
Պրն. նա­խա­րա­րը ը­սաւ, թէ խորհր­դա­յին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նէն Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի բնակ­չու­թեան նկատ­մամբ հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն հա­կա­հայ­կա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն կ­‘ի­րա­կա­նա­ցո­ւէր, ազ­գա­յին հո­ղի վրայ ճնշում­նե­րով եւ խտրա­կան վե­րա­բեր­մուն­քով՝ ըն­կե­րա­յին, տնտե­սա­կան ու մշա­կու­թա­յին բնա­գա­ւառ­նե­րէ ներս։ Այս քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հե­տե­ւան­քով էր, որ ­Ղա­րա­բա­ղի բնակ­չու­թեան յա­րա­բե­րակ­ցու­թիւ­նը փո­փո­խու­թեան են­թար­կո­ւե­ցաւ: ­Ղա­րա­բա­ղի ժո­ղո­վուր­դը խո­րա­պէս ընդվ­զած, այդ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան դէմ դի­մում­նագ­րե­րով ու վճռա­կամ կե­ցո­ւած­քով՝ իր ան­կա­խու­թիւ­նը հաս­տա­տեց։
­Պատ­մա­կան հանգ­րո­ւան­նե­րուն անդ­րա­դառ­նա­լէ ետք, պրն. նա­խա­րա­րը խօ­սե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­պաշտ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մա­սին, որ տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով ու ձե­ւե­րով դրսե­ւո­րո­ւե­ցաւ։
Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան ու պայ­քա­րին անդ­րա­դառ­նա­լէ ետք, պրն. նա­խա­րա­րը ա­ւել­ցուց, թէ պա­տե­րազ­մի հե­տե­ւանք­նե­րու եւ հա­կա­մար­տու­թեան բո­լոր կող­մե­րու կրած զո­հե­րուն ու ա­ւեր­նե­րուն հա­մար պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը կը կրէ ռազ­մա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն որ­դեգ­րած եւ յար­ձա­կո­ղա­պաշ­տու­թիւն սան­ձա­զեր­ծած Ատր­պէյ­ճա­նը:
Պրն. նա­խա­րա­րը իր ներ­կա­յա­ցու­մը ա­ւար­տեց, յի­շե­լով ­Թեր­մո­փի­լէ­սի մէջ 480 թո­ւա­կա­նին, ­Պար­սիկ­նե­րու հա­զա­րա­ւոր մարդ հա­շո­ւող զօր­քին դէմ՝ հե­րո­սա­կան դի­մադ­րու­թիւն ցու­ցա­բե­րած 300 յոյն զի­նո­ւոր­նե­րու քա­ջա­րի դրո­ւա­գը. «Այն ինչ որ մենք կ­‘ը­նենք Ար­ցա­խի մէջ, շատ նման է ­Թեր­մո­փի­լէս կանգ­նած զի­նո­ւոր­նե­րուն. կը հա­ւա­տամ, որ իւ­րա­քան­չիւր ազգ պէտք է կա­րո­ղա­նայ ա­զատ ապ­րիլ եւ բռնա­տի­րա­կան ո­րե­ւէ ճնշում մեր­ժել» յատ­կան­շա­կա­նօ­րէն ը­սաւ ­Կա­րէն ­Միր­զո­յեա­նը։
­Հար­ցում­նե­րու բաժ­նին մէջ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի պա­տաս­խան­նե­րը ան­մի­ջա­կան ու յստակ էին եւ հան­դի­սա­տես­նե­րու ու­շադ­րու­թիւ­նը գրա­ւե­ցին։
­Պա­տաս­խան­նե­րը կեդ­րո­նա­ցան Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան նո­ւաճ­ման, պե­տա­կա­նա­շի­նու­թեան գոր­ծըն­թա­ցին մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած զար­գա­ցում­նե­րուն, տնտե­սա­կան եւ ու­ժա­նիւ­թի վե­րա­բե­րեալ հար­ցե­րու, այլ եր­կիր­նե­րու մօտ Ատր­պէյ­ճա­նի ու­ժա­նիւ­թա­յին պա­շար­նե­րու պատ­ճա­ռով պար­տադ­րո­ւող կա­ցու­թիւն­նե­րուն, ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րուն եւ ա­նոնց ուղ­ղա­կի հե­տե­ւանք­նե­րուն տա­րա­ծաշր­ջա­նի եր­կիր­նե­րուն վրայ, ինչ­պէս եւ իս­լա­մա­կան ծայ­րա­յե­ղա­կա­նու­թեան ըն­դար­ձակ­ման։
Անդ­րա­դառ­նա­լով ատր­պէյ­ճա­նա-ղա­րա­բա­ղեան հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին՝ ­Կա­րէն ­Միր­զո­յեա­նը ը­սաւ, որ նախ պէտք է ջան­քե­րը կեդ­րո­նաց­նել շփման գծին վրայ կա­յու­նու­թեան ու կան­խա­տե­սե­լիու­թեան ա­պա­հով­ման եւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը վերսկ­սե­լու հա­մար անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­նե­րու ձե­ւա­ւոր­ման վրայ։ Այս ուղ­ղու­թեամբ լուրջ քայլ կը հան­դի­սա­նան ­Վիեն­նա­յի եւ ­Սէն-­Փե­թերզ­պուր­կի մէջ կնքո­ւած պայ­մա­նա­գիր­նե­րը եւ ա­նոնց հիմ­քե­րու ի­րա­գոր­ծու­մը։
Գ­րա­ւեալ ­Կիպ­րո­սի եւ Ար­ցա­խի մի­ջեւ նմա­նու­թիւն­ներ փնտռող ձե­ւա­կան հար­ցե­րուն գծով պրն. նա­խա­րա­րը դի­տել տո­ւաւ, թէ փաս­տօ­րէն թրքա­կան եւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան ձայ­ներ են որ նման հար­ցեր կը բարձ­րա­ձայ­նեն եւ ո­րե­ւէ կապ կա­րե­լի չէ տես­նել։ «Իսկ ե­թէ կ­‘ու­զենք մէկ նմա­նու­թիւն տես­նել՝ այդ է, թէ ­Կիպ­րոսն ալ Ար­ցախն ալ յար­ձա­կու­մի են­թար­կո­ւած եր­կիր­ներ են»։
Ա­ւար­տին, ­Կա­րէն ­Միր­զո­յեան, Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ժո­ղո­վուր­դի եւ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու հաս­տա­տա­կա­մու­թիւ­նը ար­տա­յայ­տեց՝ ամ­րապն­դել ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ար­ժէք­նե­րու եւ սկզբունք­նե­րու վրայ հիմ­նո­ւած ան­կախ պե­տա­կա­նու­թիւ­նը։
Ան եզ­րա­փա­կեց իր խօս­քը Ար­ցա­խի մէջ բնակ­չու­թեան թի­ւի ա­ճով յատ­կան­շո­ւած ի­րա­վի­ճա­կին, վե­րաս­տեղ­ծո­ւող տնտե­սու­թեան անդ­րա­դառ­նա­լով, յա­տուկ նշե­լով ջրա­յին աղ­բիւր­նե­րու եւ գե­տե­րու պար­գե­ւած հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը, որ ջրամ­բար­նե­րու եւ ջրաե­լեկտ­րա­կա­յա­նե­րու կա­ռուց­մամբ, ինք­նա­բաւ կը դարձ­նեն Ար­ցա­խը՝ ե­լեկտ­րաէ­նէր­կիա­յի ար­տադր­ման գոր­ծին մէջ։

«Η Τουρκία αποσταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή για ίδιον όφελος»

Συντάκτης: Νικόλας Ζηργάνος

(efsyn.gr, 20/03/2017) Ο Κάρεν Μιρζογιάν, υπουργός Εξωτερικών του Ναγκόρνο-Καραμπάχ (ή της «Δημοκρατίας του Αρτσάχ», όπως την αποκαλούν οι Αρμένιοι), βρέθηκε στην Αθήνα προσκεκλημένος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής. Το Ναγκόρνο (ορεινό) Καραμπάχ, με πληθυσμό μόλις 150.000, ένα μικρό κράτος στον Καύκασο που δεν έχει αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο από καμία χώρα του κόσμου, είναι συνώνυμο με μια «παγωμένη» σύγκρουση που έγινε θερμή τον περασμένο Απρίλιο όταν το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε μεγάλη (και ανεπιτυχή) στρατιωτική επίθεση για να το καταλάβει.

Από τότε οι παραβιάσεις της εκεχειρίας από τους Αζέρους είναι πολύ συχνές, ενώ έχει παγώσει και ο διάλογος για την ειρηνική επίλυση του προβλήματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής.

Ο κ. Μιρζογιάν, ο οποίος είναι και ιστορικός με ειδίκευση τις Ανατολικές Σπουδές, συναντήθηκε με την Αρμενική Κοινότητα της Αθήνας, με εκπροσώπους ελληνικών κομμάτων και έδωσε διάλεξη στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

• Πριν από έναν χρόνο αναζωπυρώθηκε η ένοπλη σύγκρουση στη γραμμή αντιπαράθεσης στο Καραμπάχ. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα;

Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη ειρήνη και σταθερότητα στη γραμμή αντιπαράθεσης, καθώς συνεχίζονται όλο αυτόν τον καιρό οι προκλήσεις και οι παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από τις αζερικές στρατιωτικές δυνάμεις. Το Αζερμπαϊτζάν συνεχίζει την προσπάθειά του να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στα σύνορα και αυτό αποτελεί επικίνδυνη τάση.

Στη Βιέννη και την Αγία Πετρούπολη οι μεσολαβητές της πρωτοβουλίας του Μινσκ (Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Γαλλία) πέτυχαν να φτάσουμε σε συμφωνίες για δημιουργία ενός μηχανισμού παρατήρησης της κατάπαυσης του πυρός και τη βελτίωση της κατάστασης στη γραμμή αντιπαράθεσης, καθώς επίσης και για την ενίσχυση της παρουσίας του ΟΑΣΕ στην περιοχή, αλλά όλα αυτά τα υπονομεύει το Αζερμπαϊτζάν με τις συνεχείς, σχεδόν καθημερινές παραβιάσεις της εκεχειρίας και τις επιθέσεις που κάνει στο έδαφός μας.

Ετσι, δεν έχει επαναληφθεί ακόμη ο διάλογος για την ειρηνική επίλυση του προβλήματος, διαδικασία την οποία εμείς στηρίζουμε. Αυτή η επιθετική στάση του Αζερμπαϊτζάν οδηγεί τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο και θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Οι εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας του Μινσκ έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει «στρατιωτική» λύση στο πρόβλημα, το οποίο είναι πολιτικό και πρέπει να λυθεί με διαπραγματεύσεις και διάλογο.

• Για ποιο λόγο το Αζερμπαϊτζάν επιλέγει την ένταση;

Ο βασικός λόγος είναι εσωτερικός, είναι η όλο και δυσμενέστερη οικονομική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Αζερμπαϊτζάν, παρά τα έσοδα που έχει από τους ενεργειακούς του πόρους. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει και ένα μεγάλο θέμα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το σημερινό καθεστώς στο Μπακού προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα προβλήματά της μέσω της επιθετικότητας κατά του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ενισχύουν το εθνικιστικό αίσθημα, τα αντι-αρμενικά αισθήματα, τον ρατσισμό και παίζουν κι ένα επικίνδυνο παιχνίδι, προσπαθώντας να εμπλέξουν στη σύγκρουση και άλλες χώρες, μέσω μιας αντίληψης για εθνοτική και θρησκευτική αλληλεγγύη.

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε μια στενή συμμαχία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν, Τουρκίας και Πακιστάν, στο όνομα της ισλαμικής αλληλεγγύης. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί η σύγκρουση στο Καραμπάχ δεν είναι θρησκευτική και αν περάσει μια τέτοια καταστροφική αντίληψη, θα ανοίξει το Κουτί της Πανδώρας.

• Πώς συνδέεται η κατάσταση στον Νότιο Καύκασο με τη Μέση Ανατολή;

Η κρίση και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα. Η μη προβλέψιμη εξέλιξη της κρίσης και η γειτνίαση της περιοχής με τον Νότιο Καύκασο κάνει ακόμη πιο αναγκαία την ειρηνική επίλυση του προβλήματος του Καραμπάχ.

Μια σύγκρουση μπορεί να μεταδοθεί πολύ εύκολα και να απειλήσει την ευρύτερη περιοχή. Η προσπάθεια του Αζερμπαϊτζάν να χρησιμοποιήσει τον θρησκευτικό παράγοντα για να πετύχει τον στόχο του ανοίγει τον δρόμο για επέκταση του ισλαμικού ριζοσπαστισμού που ήδη έχει παρουσία στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου.

Παρότι στο εσωτερικό του το Αζερμπαϊτζάν δεν επιθυμεί τον ισλαμικό εξτρεμισμό, έχουν καταγραφεί πάνω από 300 Αζέροι πολίτες οι οποίοι πολεμούν στη Συρία και το Ιράκ στο πλευρό τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το «Ισλαμικό κράτος» και η Αλ Νούρσα. Προσπαθούν όμως να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους εξτρεμιστές και εναντίον μας, διακινδυνεύοντας το μέλλον της περιοχής.

• Τι προσπαθεί να επιτύχει η Τουρκία στη Μέση Ανατολή;

Παρά τις επίσημες διακηρύξεις ότι η Τουρκία προσπαθεί να βοηθήσει τον λαό της Συρίας και να σταματήσει ο πόλεμος, όλες οι πράξεις της δείχνουν ότι προάγει την αποσταθεροποίηση για να πετύχει μονομερώς κέρδη για τα δικά της συμφέροντα.

Αν και έλεγαν στο παρελθόν ότι ήθελαν μηδενικά προβλήματα με τους γείτονες, βήμα βήμα, έφτασαν σε σημείο να έχουν καταστρέψει τις σχέσεις τους με όλους τους γείτονες. Η πολιτική της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη για την περιφερειακή ασφάλεια. Αντί να βοηθάει τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει ο πόλεμος και να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στη Συρία, δημιουργεί προσκόμματα και περισσότερη αστάθεια.

Artsakh Foreign Minister Karen Mirzoyan Visits Greece

(ARMENIAN WEEKLY) ATHENS, Greece — The Foreign Affairs Minister of the Republic of Artsakh (Nagorno-Karabagh) Karen Mirzoyan is currently on a working visit to Greece to participate in the event titled “Our Heroic Artsakh,” hosted by the Armenian National Committee (ANC) of Greece, taking place March 13-15, reported the Artsakh Foreign Ministry.

Mirzoyan began his visit by visiting the Armenian Evangelical Church of Greece followed by the a visit to some of the Armenian educational institutions, including the Zavarian Elementary school and the Armenian General Benevolent Union (AGBU) Artaki Kalpakian School.

Mirzoyan later met with the Patriarchal Vicar Archbishop Komitas Ohanian of the Armenian Prelacy of Greece and members of the Armenian National Administration of Greece. During these meetings, he gave details about the situation in Artsakh and the Artsakh Line of Contact (LoC) and answered questions by the community leaders.

The Foreign Minister’s visit also included a meeting with the Armenian Revolutionary Federation(ARF) Central Committee of Greece, which was joined by the Ambassador Extraordinary Plenipotentiary of the Republic of Armenia to Greece Fadei Charchoghlian.

During his meeting with the ARF, Mirzoyan explained the work being done towards international recognition of Artsakh, as well as the current stage of the negotiations of the Karabagh conflict. Mirzoyan expressed his appreciation for the consistent activities of the ARF aimed and educating and increasing awareness about Artsakh.

In addition, Mirzoyan met with representatives of the Armenian community of Greece and the Aram Manougian club, where he briefed them on the events of last April 2016 and its aftermath. He also highlighted some of the new democratic developments taking place in Artsakh, such as the constitutional referendum, which was aimed to instill democratic values like respecting human rights, fundamental freedoms, and the rule of law.

Throughout his visit, Mirzoyan stressed that the support of the Armenian Diaspora following the April war was very evident and that there has been a clear sense of unity throughout the Armenian world since last April.